Увага!
Реклама
Опитування
Який предмет Вам більше подобається викладати?
Всього відповідей: 970
Міні-чат
200

Каталог статей

Головна » Статті » Різне » Студентам педучилищ

Урок

Урок  - це спілкування людини з іншою людиною, це-велика праця душі і серця. Учитель має демонструвати учням на уроці передусім найвищі зразки культури спілкування: повагу до людини як особистості, вміння слухати і чути, уважність і делікатність, зібраність і точність виконання необхідних дій, неухильне дотримання норм етикету, добросовісність, чесність, старанність, охайність. 

         Сучасний урок – це перш за все урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для формування моральних основ розвитку  особистості  учня, забезпечення його активного розумового росту, глибокого і свідомого засвоєння ним знань.

         Сучасний урок – це єдність навчання, виховання і розвитку. Він органічно пов’язаний  із:

 • організацією роботи гуртків і секцій;
 • з проведенням конкурсів, олімпіад.

Загальною функцією уроку є формування і розвиток особистості

        школяра на основі розвивального і виховую чого навчання.

         Першочерговим завданням сучасного  уроку має стати збереження духовно-морального здоров’я учасників педагогічного процесу. Щоб сприяти збереженню духовного і душевного здоров'я  у взаєминах учнів, правила їхньої поведінки повинні мати духовно-моральний характер.

 

Загальні вимоги до уроку

 

 • озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями;
 • формувати в учнів навички й уміння, що сприяють підготовці їх до життя;
 • підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;
 • здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхню особистість;
 • формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу, як стійкі якості особистості, уміння творчо вирішувати задачі, що зустрічаються в житті;
 • виробляти уміння самостійно учитися, здобувати і поглиблювати чи поповнювати знання, працювати з книгою, опанувати навичками й уміннями і творчо застосовувати їх на практиці;
 • формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання учитися, потребу в розширенні і придбанні знань, позитивне відношення до навчання.

 

 

Вимоги до сучасного уроку

 

     Загальнопедагогічні

1. Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

2.  Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

3. Орієнтація та процес навчання за методикою співробітництва.

4. Орієнтація на особистісні досягнення учнів.

5. Тривимірне навчання.

6. Педагогічний такт і культура мови.

7. Створення емоційно-актуального фону уроку, ситуацій успіху.

8. Пізнавальна самостійність учнів.

9. Чітке визначення освітніх, виховних  і розвивальних завдань уроку.

 

Дидактичні

1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.

2. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання.

3. Використання активних методів навчання, мультимедійних систем.

4. Зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем.

5. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

6. Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.

7. Використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються різноманітними носіями інформації.

8. Заохочення прагнень  учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

9. Організоване закінчення уроку.

 

Психологічні

1. Врахування психологічних особливостей кожного учня.

2. Нормальний психологічний стан і стійкий настрій вчителя і учнів.

3. Розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів.

4. Педагогічна етика і психологічний стан.

 

Гігієнічні

1.Температурний режим.

2. Норми освітлення.

3. Провітрювання.

4. Відповідність нормативам  шкільних меблів.

5. Чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання.

 

Самоаналіз уроку

 

 1. Тип і вид уроку, зв’язок його з попередніми.
 2. Головні завданні уроку.
 3. Раціональність використання часу уроку.
 4. Раціональність структури уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети.
 5. Методи навчання, використані для вивчення нового матеріалу.
 6. Засоби здійснення контакту з класом, з окремими учнями.
 7. Ефективність організації   самостійної робои.
 8. Наявність елементів самоосвіти, самовиховання.
 9. Використання індивідуального і группового підходу до навчання.
 10. Організація контролю і самоконтролю за активністю знань.
 11. Забезпечення цілеспрямованості, «оптимальної розумової діяльності учнів».
 12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів.
 13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибшого засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.
 14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм стосунків учителя та учня.
 15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найбільщ вдалими.
 16. Недоліки реалізації запланованого, їхні причини.
 17. Цікавість уроку для учнів.
 18. Подолання недоліків, необхідність та зміст допомоги.  

 

Алгоритм підготовки вчителя до уроку

 

 1. Визначення цілей уроків у їх системі.
 2. Визначення змісту уроку, аналіз можливостей підручників (та інших джерел) для реалізації мети й завдань уроку відповідно до готовності дітей засвоювати навчальний матеріал.
 3. Вибір та поєднання методів і прийомів навчання.
 4. Вибір форм організації навчальної діяльності.
 5. Взаємозв’язок структурних компонентів уроку та його відносна завершеність.
 6. Передбачення способів зворотного зв’язку, контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів.
 7. Складання плану уроку, у якому необхідно чітко передбачити всі етапи уроку, основний фактичний матеріал, оцінювання, домашнє завдання.

 

Мета уроку

 

Орієнтовний перелік формулювань розвивальної мети уроку за напрямами розвитку дитини

З метою розвитку мислення:

* аналізувати навчальний матеріал;

* порівнювати;

* знаходити головне;

* встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

* узагальнювати;

* доводити;

* діяти за аналогією.

З метою розвитку мовлення:

* збагачувати словниковий запас;

* посилювати комунікативні властивості мовлення ( експресивність,

   виразність); 

* оволодівати художніми образами, засобами виразності.

З метою розвитку сенсорної сфери:

* розвивати окомір;

* розвивати вміння орієнтуватися в просторі, часі;

* вдосконалювати вміння розрізняти кольори, форми, звуки. 

З метою розвитку рухової системи:

* оволодівати моторикою дрібних м'язів;

* розвивати уміння керувати своїми руховими діями;

* вдосконалювати рухову спритність.

З метою розвитку самостійності у навчанні:

* формувати вміння працювати за зразком і вказівками вчителя,    

   таблицями;

* навчати працювати з коментуванням своїх дій; 

* формувати вміння амостійно застосовувати правило;

* формувати пізнавальну самостійність;

* виховувати спостережливість, уважність;

* виробляти звичку до планування своїх дій;

* навчати самостійно контролювати проміжні й кінцеві результати роботи;

* формувати вміння запам’ятовувати, організовувати своє робоче місце,

   берегти час.

 

Мета: формування ключових компетентностей

 

Вміння вчитися- самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії

Загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв'язно висловлюватися

Соціальної –проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших

Громадянської – бережливе ставлення до своїх товаришів, до самого себе

Предметних компетентностей – узагальнити знання учнів про людину як соціальну істоту, її унікальність та неповторність, удосконалювати уміння аналізувати власні вчинки, поглибити знання про дружбу, спонукати допомагати товаришам, розвивати уміння доводити свою думку, визначати позитивні та негативні риси людини, виховувати повагу до однокласників та бажання піклуватися про них.

 

Орієнтовний перелік формулювань виховних завдань уроку:

 

 • прищеплювати дітям почуття доброти;
 • пробуджувати в них співчуття до когось;
 • виховувати товариські взаємини;
 • заохочувати співробітництво дітей;
 • розвивати здатність відчувати стан іншої людини;
 • виховувати турботливість і уагу до своїх рідних;
 • виховувати витриманість;
 • виховувати почуття відповідальності;
 • виховувати шанобливе ставлення до народних традицій, всенародних свят;
 • виховувати здатність бачити красу в природі, предметах побуту, праці, людських взаєминах.

 

Основні типи уроків

 

До основних типів уроків належать:

 • урок вивчення нового навчального матеріалу;
 • урок формування і вдосконалення умінь та навичок;
 • урок закріплення і застосування знань, умінь та навичок;
 • урок узагальнення та систематизації знань;
 • урок контролю і корекції знань, умінь та навичок;
 • комбінований урок.

 

Структура уроку вивчення нового навчального матеріалу

 

 1. Організація класу.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Мотивація навчальної діяльності.
 4. Повідомлення теми і мети уроку.
 5. Сприйняття й осмислення нового матеріалу.
 6. Узагальнення та систематизація знань.
 7. Підбиття підсумків навчальної діяльності.
 8. Повідомлення домашнього завдання.

 

Структура уроку зукріплення і застосування знань, умінь, та навичок

 1. Організація класу.
 2. Перевірка домашнього завдання.
 3. Актуалізація опорних знань.
 4. Мотивація навчальної діяльності.
 5. Повідомлення теми і мети уроку.
 6. Сприйняття й осмислення нового матеріалу.
 7. Первинне застосування набутих знань.
 8. Формування творчих умінь і навичок учнів.
 9. Підбиття підсумків навчальної діяльності.
 10. Повідомлення домашнього завдання. 

 

Структура уроку контролю і корекції знань, умінь та навичок

 1. Організація класу.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Повідомлення теми і мети уроку.
 4. Контроль, корекція й оцінювання  знань, умінь та навичок учнів.
 5. Підбиття підсумків навчальної діяльності.

 

Категорія: Студентам педучилищ | Додав: ІринаВовчук (18.01.2015)
Переглядів: 243
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реклама
Свято на порозі
Осталось...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Я тільки ЗА!
Хмара тегів
Кнопочка сайту
Код: